Tagasi esilehele

Kasutajaleping

Shipper.ee kasutajaleping

Registreerudes veebilehe www.shipper.ee (edaspidi ühiselt „veebileht“) kasutajaks või teostades veebilehel tehinguid, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu (edaspidi kasutajaleping) tingimustega, nõustud nendega ning kohustud neid täitma.

Mõiste „klient“ või „kasutaja“ või „pooled“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast veebilehe kasutajaks või teostab tehinguid ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Kasutajalepingu tingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes teostavad veebilehel tehinguid ilma kasutajakonto loomiseta. Käesoleva kasutajalepingu nõustumise ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab klient, et on kasutajalepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on kliendile siduvad.

1. Kasutajalepingu tõlgendamine

 • 1.1 Kasutajaleping kehtib kõikide klientide ja veebilehe omaniku Shipper OÜ vaheliste veebilehe teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • 1.2 Shipper OÜ (edaspidi Shipper) kontaktandmed on järgmised: Shipper OÜ 14722292 e-post: info@shipper.ee
 • 1.3 Shipper teenuste all mõeldakse klientidele keskkonna pakkumist ja sellega seoses võimalusi andmist asjade müümiseks ja ostmiseks kasutades deposiit teenust.
 • 1.4 Lisaks kasutajalepingule reguleerivad kleindi ja Shipper vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, veebilehe hinnakiri vastava teenuse kasutamise kohta.
 • 1.5 Veebilehel toimub Shipper’i ja kliendi vahel kogu teabevahetus ja suhtlus eesti keeles.

2. Teenuse üldtingimused

 • 2.1 Shipper pakub klientidele teenusena platvormi, mis võimaldab veebilehel registeerinud kasutajatel müüja ja osta kaupasid, maksta kaupade eest ja tellida ära kaubaveo.
 • 2.2 Ostja ja müüja sõlmivad omavahel lepingu ning vastutavad nende nõuetekohalise täitmise.
 • 2.3 Lepingu sõlmimise järgselt kohustuvad pooled seda täitma täies ulatuses. Pooled peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks 48 tunni jooksul alates sõlmimisest, millele lisanduvad müüja ja ostja poolt märgitud tarneaeg.
 • 2.4 Pooled peavad viima lepingu täies ulatuses lõpule, ehk täitma vastastiku kohustused: Ostja tasuma kauba eest, Müüja edastama kauba ostjale.
 • 2.5 Ostja kohustub minema kaubale järgi pakiautomaati/postiasutusse ilma põhjendamatu viivitusega. Kauba kättesaamisel kohustub ostja kauba kohe ülevaatama ja veenduma selle vastavuses lepingutingimustele ning müügipakkumise kirjeldusele.
 • 2.6 Eseme kättetoimetamisel kohustub müüja võtma pakendamisel arvesse transpordiks valitud viisi ja võimalikud riskid ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele.
 • 2.7 Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et kaup on transportimisel saanud kahjustusi, on ostjal õigus keelduda vastuvõtmisest tingimustel, et vastuvõtmisel keeldumisel jäädvustatakse keeldumise aluseks olev asjaolu pildi või video abil, mis võimaldab asjaolu hiljem tõestada.
 • 2.8 Shipper ei osale ostu- ja müügitehingutes, mis tehakse ostja ja müüja vahel veebilehe, samuti ei ole Shipper kliendi agent,esindaja vms. Shipper ei ole ostu-müügitehingu pool ja ei võta sellega seoses ostja ja müüja ees kohustusi.
 • 2.9 Shipper ei vastuta: Veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate esemete kvaliteedi ega omaduste eest, poolte poolt veebilehel avaldava informatsiooni tõele vastavuse ega seaduslikkuse eest, poolte poolt ebasobiva või seadusvastase käitumise eest.
 • 2.10 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine poolte ja Shipper vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis kasutajalepingus või veebilehel sätestatud kontaktandmetel.
 • 2.11 Veebileht ja kogu selle sisu intellektuaalomand kuulub Shipper’ile.

3. Poolte õigused ja kohustused

 • 3.1 Pooled kohustuvad esitama veebilehel kasutajaks registeerimisel ja veebilehe kasutamisel täielikult õigeid isiku- ja kontaktandmeid.
 • 3.2 Mitte kasutama veebilehte pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.
 • 3.3 Esitama veebilehel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid esemete osas.
 • 3.4 Kõik kulud peavad olema ostjale teada ostu hetkel. Muud kulud peavad olema hinna sees.
 • 3.5 Kauba kirjeldus ei tohi sisaldada eksitavaid või ebatäpseid ja vääraid infot.
 • 3.6 Kaup ei tohi sisaldada keelatuid esemeid.
 • 3.7 Ei tohi rikkuda kolmandate isikute varalisi ega mittevaralisi õigusi, muuhulgas ei tohi pakkuda piraatkoopiaid.
 • 3.8 Kaup peab olema kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega ja ei tohi olla vastuolus heade kommetega.
 • 3.9 Ei tohi mingil moel kahjustada või muul viisil häirida veebilehe normaalset funktsioneerimist.
 • 3.10 Ei tohi linkida ega sisaldada teavet veebilehega konkureeriva veebilehe kohta.
 • 3.11 Ei tohi moodustada andmebaasi või nimekirju veebilehe klientidest ega kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.
 • 3.12 Mitte esitama nõudmisi Shipper’i vastu.
 • 3.13 Hoidma veebilehe kasutamiseks mõeldud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. Kasutaja mõistab ja nõustub, et vastutab ise oma kontoga seotud tehingute eest.
 • 3.14 Pooled kinnitavad iga toimingu tegemisega veebilehe, et on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on veebilehel võimaldavaid tehinguid.
 • 3.15 Pooled peavad täitma nõuetekohaselt kõiki kasutajalepingus sätestatud kohustusi ja tingimusi.
 • 3.16 Pooled on teadlikud, et esemete ostu-müügi lepingud sõlmivad pooled omavahel ning pooled vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest.
 • 3.17 Pooled on teadlikud, et ostu-müügi tehingu sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega seotud kahjude eest.
 • 3.18 Pooled on teadlikud, et kõikide teenuste kasutamisel tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus on pooltel endal.
 • 3.19 Pooled on teadlikud ja nõustuvad sellega, et Shipper’il on õigus töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
 • 3.20 Pooled on tutvunud ja toiminguga aksepteerivad kasutajalepingu tingimused,õigused ja kohustused.
 • 3.21 Osutatud teenuse eest on pooled kohustatud maksma Shipper’ile hinnakirjale vastava teenustasu, sõltumata sellest, kas eseme tehing reaalselt toimus.

4. Shipper’i õigused ja kohustused.

 • 4.1 Shipper’il on õigus asjaolusid arvestades koheselt piirata või lõpetada poolte veebilehe kasutamisõiguse kui pooled rikub kasutajalepingut või sellest tulenevaid poolte kohustusi. Kui pool/pooled teadlikult ja tahtlikult levitab Shipper’i lehel valeinformatsiooni, solvab või käitub ebaväärikalt.
 • 4.2 Shipper’il on õigus igalajal jälgida veebilehel toimuvat tegevust.
 • 4.3 Shipper’il on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
 • 4.4 Shipper’il on õigus nõuda rikkumiste korral kliendilt leppetrahvi, mille suurus on 20% tehingu hinnast. Minimaalselt 15 eurot. Lisaks peab hüvitama teisele poolele lepingupoolte tehinguga seotud kahjude eest.
 • 4.5 Shipper osutab klientide poolt sõlmitavate ostu-müügitehingute täitmiseks deposiit teenust.
 • 4.6 Shipper’il on õigus lõpule viia ostja ja müüja vahelise tehingu toimingud, kui ühe osapoole lepingu täitmine on tõestatud ning õigus tehingu toiminguid tagasi pöörata kui ühe osapoole lepingu mitte täitmine on tõendatud.

5. Kasutajalepingu ja kasutustingimuste muutmine

 • 5.1 Shipper’il on õigus muuta ja täiendada igalajal veebilehe kasutajalepingut.
 • 5.2 Shipper kohustub teavitama klienti kasutajalepingu muudatutest.

6. Vastutus

 • 6.1 Shipper ei vastuta ühegi rikkumise eest, mida kasutaja on kolmandatele isikute suhtes toime pannud.
 • 6.2 Veebilehe kasutaja kohustub hüvitama Shipper’ile kõik kulud, kahju nõuded, varalised nõuded ja kulud, mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud rikkumise eest.
 • 6.3 Shipper ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Shipper pole mõistlikuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima. Kaasa arvates, ent mitte üksnes loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

7. Kasutajalepingu kestus ja lõppemine.

 • 7.1 Kasutajaleping kehtib tähtajatult.
 • 7.2 Shipper’il on õigus öelda kasutajaleping ülesse erakorraliselt, kui mõistlikul hinnangul ei võimalda kliendi rikkumisel jätkata veebilehe kasutamist.
 • 7.3 Kliendil on õigus igal ajal õigus kasutajaleping üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist, kui ta täidab eelnevalt kõik kohustused Shipper’i ja teiste kasutajate ees.

8. Lõppsätted

 • 8.1 Kasutajalepingust tulenevate õigussuhetele kasutaja ja Shipper’i vahel kohandatakse Eesti vabariigis kehtivaid õigusakte.
 • 8.2 Veebilehe kasutamisel tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Shipper lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni või Harju maakohtusse.